Opłaty

WPISOWE – 200,00 zł

Bezzwrotna opłata na okres roku szkolnego wnoszona przy zapisie dziecka (do 5 dni od daty podpisania umowy). Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku 50% opłaty wpisowej. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty wpisowej zapewniamy:

  • ubezpieczenie NNW dziecka,
  • prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka),
  • śliniaki.

W przypadku zapisu do żłobka dwójki dzieci pobierana jest opłata od jednego dziecka.


CZESNE

750,00 zł/miesiąc pomniejszane o:

  • dofinansowanie uzyskane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
    w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – Moduł 4 wynoszące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 100,00 zł miesięcznie;
  • dotację uzyskaną z Gminny Miejskiej Kraków wynoszącą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wynoszącą 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (zamieszkałym na terenie miasta Krakowa) i wyliczaną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 

logo_krkW roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniana jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

maluch-bannerInstytucja dofinansowywana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – Moduł


WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 12,00 zł.

Opłata za niewykorzystane posiłki jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

W przypadku dzieci do 1 roku życia istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców w fabrycznie zamkniętych, opisanych pojemnikach/słoiczkach.


Wszystkie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”
ul. Piastowska 47
30 – 067 Kraków

Bank Millennium S. A.
PL 28 1160 2202 0000 0002 8876 0570