Opłaty

WPISOWE – 200,00 zł

Bezzwrotna opłata na okres roku szkolnego wnoszona przy zapisie dziecka (do 5 dni od daty podpisania umowy). Kontynuacja pobytu dziecka w Żłobku 50% opłaty wpisowej. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty wpisowej zapewniamy:

  • ubezpieczenie NNW dziecka,
  • prezenty okolicznościowe (Mikołaj, Dzień Dziecka),
  • śliniaki.

W przypadku zapisu do żłobka dwójki dzieci pobierana jest opłata od jednego dziecka.


CZESNE

750,00 zł/miesiąc pomniejszane o:

  • dofinansowanie uzyskane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – Moduł 4 wynoszące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 135,00 zł miesięcznie;
  • dotację uzyskaną z Gminny Miejskiej Kraków wynoszącą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wynoszącą 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (zamieszkałym na terenie miasta Krakowa) i wyliczaną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.

Opłacane z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.

 

logo_krkW 2021 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielonej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest według wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

maluch-banner

Instytucja dofinansowywana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – Moduł 4


WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 14,50 zł.

Opłata za niewykorzystane posiłki jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

W przypadku dzieci do 1 roku życia istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców w fabrycznie zamkniętych, opisanych pojemnikach/słoiczkach.


Wszystkie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”
ul. Piastowska 47
30 – 067 Kraków

Bank Millennium S. A.
PL 28 1160 2202 0000 0002 8876 0570