Opłaty i dofinansowania

CZESNE

1050,00 zł/miesiąc pomniejszane o:

  • dotację uzyskaną z Gminny Miejskiej Kraków wynoszącą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wynoszącą 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (zamieszkałym na terenie miasta Krakowa) i wyliczaną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,5 zł;

Miesięczna opłata może również ulec pomniejszeniu poprzez przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie, pod warunkiem złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka stosownego wniosku do organu realizującego dofinansowanie, spełnienia warunków przyznania dofinansowania oraz wydania pozytywnej decyzji przez organ realizujący dofinansowanie. Ww. dofinansowanie płatne będzie przez organ bezpośrednio na rachunek Żłobka. Organ prowadzący żłobek może zdecydować o zmianie sposobu rozliczenia z rodzicem ww. dofinansowania i dokonywać zwrotu części poniesionej opłaty w wysokości przyznanego za dany miesiąc dofinansowania. Zwrot ten będzie następował w formie bezgotówkowej, tj. za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy rodzica.

Czesne opłacane jest z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.


WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 19,00 zł (nie dotyczy diet specjalnych i indywidualnych).

Opłata za niewykorzystane posiłki jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

W przypadku dzieci do 1 roku życia istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców w fabrycznie zamkniętych, opisanych pojemnikach/słoiczkach.


Wszystkie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego “Bratniak”
ul. Piastowska 47
30 – 067 Kraków

Bank Millennium S. A.
PL 28 1160 2202 0000 0002 8876 0570


DOFINANSOWANIA

krakow

W 2024 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielonej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,5 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest według wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97
pokój nr 18
e-mail: sz.umk@um.krakow.pl


krakowkrakowkrakow

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś” bierze udział w finansowanym ze środków UNICEF zadaniu Gminy Miejskiej Kraków, w ramach którego w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. dofinansowywane są miejsca opieki dla dzieci obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z toczącymi się na Ukrainie działaniami wojennymi.


krakow

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś” ul. Bydgoska 19B, 30-067 Kraków

DOFINANSOWANIE
62 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU
209 530,00 zł

Zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „ŻACZUŚ” powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uniwersytet Jagielloński lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Żłobek znajduje się na parterze Domu Studenckiego Bydgoska – blok B. Funkcjonuje września 2015 r. przez cały rok, 5 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do17.00.