Dofinansowania

krakow

W 2023 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielonej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,5 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest według wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97
pokój nr 18
e-mail: [email protected]


krakowkrakowkrakow

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś” bierze udział w finansowanym ze środków UNICEF zadaniu Gminy Miejskiej Kraków, w ramach którego w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2023 r. dofinansowywane są miejsca opieki dla dzieci obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z toczącymi się na Ukrainie działaniami wojennymi.


krakow

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś” ul. Bydgoska 19B, 30-067 Kraków

DOFINANSOWANIE
62 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU
209 530,00 zł

Zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „ŻACZUŚ” powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uniwersytet Jagielloński lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

Żłobek znajduje się na parterze Domu Studenckiego Bydgoska – blok B. Funkcjonuje września 2015 r. przez cały rok, 5 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do17.00.