Opłaty

CZESNE

1050,00 zł/miesiąc pomniejszane o:

  • dotację uzyskaną z Gminny Miejskiej Kraków wynoszącą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynoszącą 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (zamieszkałym na terenie miasta Krakowa) i wyliczaną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,5 zł;

Miesięczna opłata może również ulec pomniejszeniu poprzez przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie, pod warunkiem złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka stosownego wniosku do organu realizującego dofinansowanie, spełnienia warunków przyznania dofinansowania oraz wydania pozytywnej decyzji przez organ realizujący dofinansowanie. Ww. dofinansowanie płatne będzie przez organ bezpośrednio na rachunek Żłobka. Organ prowadzący żłobek może zdecydować o zmianie sposobu rozliczenia z rodzicem ww. dofinansowania i dokonywać zwrotu części poniesionej opłaty w wysokości przyznanego za dany miesiąc dofinansowania. Zwrot ten będzie następował w formie bezgotówkowej, tj. za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy rodzica.

Czesne opłacane jest z góry, przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienną opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.


WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 17,00 zł (nie dotyczy diet specjalnych i indywidualnych).

Opłata za niewykorzystane posiłki jest przenoszona na poczet następnego miesiąca.

W przypadku dzieci do 1 roku życia istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców w fabrycznie zamkniętych, opisanych pojemnikach/słoiczkach.


Wszystkie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego “Bratniak”
ul. Piastowska 47
30 – 067 Kraków

Bank Millennium S. A.
PL 28 1160 2202 0000 0002 8876 0570