Polityka Prywatności

 1. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej jako Rozporządzenie RODO.
 2. Administratorem danych osobowych dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Bratniak z siedzibą w Krakowie (ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków).
 3. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Fundacja Studentów i Absolwentów UJ Bratniak w Krakowie, ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, adres e – mail: [email protected].
 4. Dane osobowe podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, przetwarzane będą przez Administratora przede wszystkim w celu:
  1. świadczenia usług własnych;
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak z siedzibą w Krakowie w związku z prowadzeniem przez Fundację w ramach Niepublicznego Żłobka UJ „Żaczuś” w Krakowie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3,
  3. wewnętrznych celów administracyjnych związanych z prowadzeniem Niepublicznego Żłobka UJ „Żaczuś”, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego ww. żłobka;
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  5. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług;
  6. marketingu i promocji Niepublicznego Żłobka UJ „Żaczuś” w Krakowie, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku żłobka;
  7. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem;
  8. przekazania uzyskanych danych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  9. Realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach programów oferujących dofinansowanie.
 5. W przypadku udzielenia przez rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego dziecka w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres:
  1. trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  2. 3 lat lub 10 lat plus 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami);
  3. 6 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały uzyskane podczas rekrutacji, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy;
  4. 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
  5. do czasu cofnięcia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  6. do czasu wniesieniu sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt a)-f) i pkt h) -i) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z FSiA UJ „Bratniak” (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 8. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu FSiA UJ „Bratniak”: partnerzy handlowi, kancelarie adwokackie, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, biura informacji gospodarczej, organy administracji publicznej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).